İş bu Gizlilik ve Çerez Politikası Ortaksofra’ya ait www.ortaksofra.comalan adlı internet sitesi kapsamında sağlanan Ortaksofra’ya ait ürün/hizmetlerikullanan tüm kişiler (“Üye”) için geçerlidir. Üye, iş bu internet sitesini veyaürünlerini veya hizmetlerini kullandığında veya Ortaksofra ile iletişimkurduğunda Ortaksofra, Üye hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüzteknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar. Üye, kişisel bilgilerininveverilerinin işbu Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde ve amaçlarlaOrtaksofra tarafından ve/veya mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlışirketleri,hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ileyan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içindeve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncükişiler(hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil vefakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz içiniş birliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veyabunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafındanişlenmesine,depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına,açıklanmasına,saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına veişlenmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına onay verdiğini kabul,beyan ve taahhüde  eder.

Üye tarafından Ortaksofra’ya elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler,işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar vekapsam dışında,üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgiler; Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-postaadresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IPadresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi veyaÜye tarafından iletilmiş diğer bilgiler ile Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlüdiğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Ortaksofra, Gizli Bilgiler’i kendi bünyesinde, üye profili belirlemek veistatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın ve Üye’nin izin verdiği ölçüve şekilde kullanabilecektir. Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli BilgilerOrtaksofra ile bağlantılı şirketleri veya ortakları tarafından, yapılanişlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın ve Üye’nin izinverdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir,işlenebilir ve saklanabilir.

Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğersitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarındanOrtaksofra sorumlu tutulamaz.

Ortaksofra Gizli Bilgiler’i, burada belirtilenler saklı kalmak üzere,kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarakaddetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamınınveya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veyaüçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekliözeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak Üye’nin bilgilerini kendi cihazıüzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıylavirüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Üye tarafındanalınmaması ve Ortaksofra’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasınakarşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veyaüçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Ortaksofra’nın herhangi birsorumluluğu olmayacaktır.

 

Ortaksofra ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgilimevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel Veri Sahibi olarak sizlerinayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.

         Veri Sahibi’nin temel hak veözgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ortaksofra’nın meşru menfaatleri içinveri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Ortaksofra, çerez (cookie) kullanabilecek vebu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetlerikapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılmasıamacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları,ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser)gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesihakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak Site’nin kullanımını bu anlamdakolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalıolarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesinihangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatikselbilgileri elde etmek ve kullanıcılar içinözel tasarlanmış kullanıcısayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzeretasarlanmış olup, bu amaçla kullanılmaktadır.Teknik iletişim dosyası, anabellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmıştır.Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimdetasarlanmıştır., ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesiveya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacakbiçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilir.

Ortaksofra, Üye’nin Gizli Bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veyadüzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklamasıgerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye’nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya(c) işbu Gizlilik Politikasına uygun şekilde ve/veya(d) Şirket’in internetsitesi üzerinden ulaşılabilecek olan “Kullanıcı Sözleşmesi’nde ayrık olarakdüzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veyakullanabilir.

Ortaksofra, Üye’ye ve Üye’nin sunulan hizmetlerin kullanımına dairbilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie)kullanarak elde eder.Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Üye’nin, herkese açık alanlarda ifşa ettiği,yorumlarda veya mesajlardapaylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda veüyelik kaydını oluştururken kullandığı üye adı, şifre vb. bilgileri üçüncükişilerle paylaşması durumunda doğacak zarardan Ortaksofra sorumlu değildir.

Ortaksofra, Üye’ye önerilerde bulunmak için Üye’ninOrtaksofra’nın ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir vekullanabilir.

Ortaksofra, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik ve Çerez Politikasına aykırıdavranan veya diğer üyeler tarafından şikâyete konuolan Üye’nin kişiselbilgilerini ve verilerini inceleyebilir.

Ortaksofra, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir,değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Bu durumlarda hizmetler/ürünlerinüzerinden veya e-posta gibi diğer yollarla Üye’ye bildirimde bulunulacaktır.Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayıntarihinde Üye için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Üye’ninOrtaksofra’nın hizmet veya ürünlerini kullanmayadevam ediyor olması,değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

 

ÇEREZ(“COOKİE”) POLİTİKASI

Ortaksofra olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmenizve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookiekullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’lerisilebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bununi nternet sitelerimizinkullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.Tarayıcınızdan Cookieayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımınıkabul ettiğinizi varsayacağız. İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılantarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemive internet bağlantınız gibibelirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie)bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internets ayfası sunucusu tarafındansabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalar ıdırve sitemizde bulunançerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek virüsler göndermek içinkullanılmamaktadır.

İnternet sitemizi çerezler tarafından verileriniz toplanmadan görüntülemekistiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zamandeğiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizdeher türlü işlemi yapamayacağınızı, belirli özelliklerinin çalışmayabileceğinilütfen unutmayınız.

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafındantarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metindosyalarıdır.Daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/vehttp://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.Platform’da çerez kullanılmasının başlıca amaçları internet sitelerimizinişlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetlerigeliştirmek,internet sitelerimizi iyileştirmek ve Platform üzerinden yeniözellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine görekişiselleştirmek, internet sitelerimizin, sizin ve Ortaksofra’nın hukuki veticari güvenliğinin teminini sağlamaktır

 

 

Haber bültenimize abone ol